adni18.com
Free Alice Bailey Books

The next phase in the continuity of ageless wisdom teaching for the present and the immediate future by Tibetan Master

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣDescription:
8. ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ

Κατά τη μελέτη των ιδεών που περιγράφονται σ� αυτό το βιβλίο και την προσεκτική τους εξέταση αναφύονται στο νου ορισμένες βασικές έννοιες:
Πρώτο, ότι το σπουδαιότερο ζήτημα για κάθε μαθητή δεν είναι το γεγονός της προ-σωπικότητας ενός ιδιαίτερου δασκάλου, αλλά το μέτρο της αλήθειας που εκπροσωπεί και η δύναμη του σπουδαστή να διακρίνει μεταξύ αλήθειας, μερικής αλήθειας και ψεύ-δους.
Δεύτερο, ότι με την αυξανόμενη εσωτερική διδασκαλία προκύπτει αυξημένη εξωτερι-κή ευθύνη. Ας κάνει λοιπόν κάθε μαθητής σαφή απογραφή του εαυτού του, έχοντας υ-πόψη ότι η κατανόηση έρχεται με την εφαρμογή του μέτρου της αλήθειας που έγινε α-ντιληπτή στο άμεσο πρόβλημα και στο περιβάλλον κι ότι η συνείδηση διευρύνεται με τη χρήση της μεταδοθείσας αλήθειας.
Τρίτο, ότι μια δυναμική προσκόλληση στην επιλεγμένη ατραπό και μια σταθερή εμ-μονή που υπερνικά και παραμένει αμετακίνητη οτιδήποτε κι αν συμβεί, είναι πρωταρχι-κή προϋπόθεση κι οδηγεί στην πύλη που εισάγει σ� ένα βασίλειο, σε μια διάσταση και σε μια κατάσταση ύπαρξης που γίνεται εσώτερα ή υποκειμενικά γνωστή. Αυτή η κατά-σταση αντίληψης προκαλεί αλλαγές στη μορφή και στο περιβάλλον ανάλογες με τη δύ-ναμη της.
Οι τρεις αυτές εισηγήσεις αξίζει να εξετασθούν στενά απ� όλους και η σημασία τους πρέπει κάπως να συλληφθεί πριν γίνει εφικτή περαιτέρω πραγματική πρόοδος. Δεν είναι ρόλος μου να κάνω ατομική και προσωπική εφαρμογή της δοθείσας διδασκαλίας. Αυτή πρέπει να γίνει από κάθε σπουδαστή για λογαριασμό του.
Περιφρούρησες συνετά τη διδασκαλία από το μίασμα της επιβαλλόμενης αυθεντίας και πίσω απ� τα βιβλία σου δεν υπάρχει καμιά εσωτερική αρχή ιεραρχικής αυθεντίας ή υποστήριξης, όπως αυτή που δημιούργησε τα στενά όρια ορισμένων εκκλησιαστικών σωμάτων και ομάδων που διαφέρουν τόσο πλατιά όσο η Καθολική Εκκλησία, η Χρι-στιανική Επιστήμη, όσοι πιστεύουν στην προφορική έμπνευση των Γραφών και οι πο-λυάριθμες εσωτερικές (λεγόμενες) οργανώσεις. Η κατάρα πολλών ομάδων ήταν τα ψι-θυριστά λόγια ότι �Εκείνοι που γνωρίζουν επιθυμούν��, �Ο Διδάσκαλος λέει��, �Τα Μεγάλα Όντα διατάζουν�� και η ομάδα του ανόητου ποιμνίου ανίσχυρα και τυφλά αλ-ληλοσπρώχνεται για να υπακούσει. Νομίζουν μ� αυτό τον τρόπο ότι μέσω της εσφαλμέ-νης τους αφοσίωσης θα έρθουν σ� επαφή με κάποια σπουδαία πρόσωπα και θα εισέλθουν στον παράδεισο από κάποιο σύντομο δρόμο.
Περιφρούρησες συνετά τα βιβλία σου από την αντίδραση που προκύπτει σ� εκείνους που ισχυρίζονται ότι είναι διδάσκαλοι, μύστες και μυημένοι. Η ανωνυμία και η θέση μου πρέπει να διατηρηθούν κι ο βαθμός μου πρέπει να θεωρείται μόνο σαν εκείνος ενός πρεσβύτερου μαθητή κι ενός ζηλωτή για εκείνη την επέκταση της συνείδησης που για μένα είναι το επόμενο βήμα προς τα εμπρός. Μόνο ό,τι λέω απ� την αλήθεια έχει σημα-σία· μόνο η έμπνευση και η βοήθεια που μπορώ να προσφέρω σε κάποιο προσκυνητή πάνω στην ατραπό είναι ζωτική· ό,τι έμαθα μέσω εμπειρίας είναι στη διάθεση του ειλι-κρινούς ζηλωτή· και το εύρος του οράματος που μπορώ να μεταδώσω (επειδή αναρρι-χήθηκα ψηλότερα στο βουνό από άλλους) είναι η κύρια συμβολή μου. Στα σημεία αυτά οι σπουδαστές είναι ελεύθεροι να συλλογισθούν, παραλείποντας τις ανώφελες εικασίες για τις ακριβείς λεπτομέρειες των ασήμαντων προσωπικοτήτων και των συνθηκών του περιβάλλοντος.
Το θέμα μας πρόκειται να είναι εκείνο της Μαγείας της Ψυχής και η κεντρική σκέψη που υπόκειται σ� όλα όσα μπορεί να εμφανισθούν σ� αυτό το βιβλίο βρίσκεται στα λόγια της Μπαγκαβάτ Γκίτα που έχουν ως εξής:
�Αν και είμαι Αγέννητος, η Ψυχή που δε φεύγει, αν και είμαι ο Κύριος των Όντων, όμως σαν Κύ-ριος της φύσης Μου εκδηλώνομαι με τη μαγική δύναμη της Ψυχής.� Γκίτα IV, 6.
Downloads:
899

Tags - Keywords
Ανταχκαράνα, Αύρα, Συνείδηση, Ντέβας, Εσωτερισμός, Αιθερικό Σώμα, Η Μεγάλη Επίκληση, Θεραπεία, η Ιεραρχία, Μύηση, Εσωτερική Εκπαίδευση, Κάρμα, Μάγια,
Διαλογισμός, Νέα Εποχή, Prana, Σανάτ Κουμάρα, Ο Σαννυάσιν, η Ψυχή, Τηλεπάθεια, Τρίτο Μάτι, Φεστιβάλ Βεσάκ, Εσωτέρα Θεραπευτικη, Το Αστρικό Σώμα, Αστρολογία.

Antahkarana, The Astral Body, Astrology, Aura, Consciousness, Devas, Esotericism, Etheric Body, The Great Invocation, Healing, The Hierarchy, Initiation, Inner Training, Karma
The Master Djwhal Khul, Maya, Meditation, New Age, Prana, Sanat Kumara, The Sannyasin, The Soul, Telepathy, The Third Eye, Wesak FestivalThe purpose of this site is to make available the Alice Bailey books for free to anyone seeking Κnowledge and Wisdom.
-

Ο σκοπός αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι να διαθέσει δωρεάν τα βιβλία της Αλίκης Μπέϊλη
σε όλους εκείνους που αναζητούν τη Γνώση και τη Σοφία.