adni18.com
Free Alice Bailey Books

The next phase in the continuity of ageless wisdom teaching for the present and the immediate future by Tibetan Master

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣDescription:
12. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

Η πρώτη έκδοση του βιβλίου αυτού που δημοσιεύθηκε το 1947, περιελάμβανε τη μελέτη των επτά βασικών προβλημάτων της ανθρωπότητας, η οποία γράφτηκε και κυκλοφόρησε υπό μορφή φυλλαδίων από τον Οκτώβριο του 1944 ως το Δεκέμβριο του 1946. Πραγματευόταν ουσιαστικά συνθήκες υφιστάμενες στα χρόνια του πολέμου κι αμέσως μετά απ� αυτόν, δηλαδή απ� το 1939 ως το 1945. Το 1953 δημοσιεύθηκε μια δεύτερη έκδοση στην οποία παραλείφθηκε το ιστορικά ξεπερασμένο υλικό και συγκεκριμένα το πρώτο κεφάλαιο σχετικά με τη φυσική ανασυγκρότηση του κόσμου, μειώνοντας έτσι το περιεχόμενο του βιβλίου στα έξι προβλήματα που εξακολουθούσαν ν� αφορούν έναν κόσμο o οποίος συνερχόταν αργά από τις δραστικές επιπτώσεις του πρόσφατου ολοκληρωτικού πολέμου.
Το 1964 το βιβλίο αναθεωρήθηκε εκ νέου. Στα χρόνια που μεσολάβησαν απ� το 1953, η ανθρωπότητα σημείωσε μεγάλη πρόοδο στο πλαίσιο των έξι αυτών προβλημά-των και στη διάρκεια της περιόδου αυτής συνέβησαν πολλές πρακτικές μεταβολές που στέρησαν την επικαιρότητα ορισμένων τμημάτων της αρχικής έκδοσης. Σε μερικές περι-πτώσεις άλλαξε και η φύση των προβλημάτων. Για παράδειγμα, το πρόβλημα των παι-διών εξακολουθεί να υφίσταται στα περισσότερα μέρη του κόσμου αλλά υπό διαφορετική μορφή και με διαφορετικές συνθήκες από εκείνες που επικρατούσαν στην άμεση μεταπολεμική περίοδο, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Τα προβλήματα επίσης του κεφαλαίου, της εργατικής τάξης και της απασχόλησης είναι διαφορετικά σήμερα καθόσον ο κόσμος αυ-τοματοποιείται και τεχνοκρατείται όλο και περισσότερο. Παρατηρούνται ακόμη αλλαγές σε πολλές αποκρυσταλλωμένες και αντιδραστικές περιοχές του ορθόδοξου και χωριστικού χαρακτήρα των θρησκειών, δημιουργώντας νέα προβλήματα στις εκκλησίες.
Τα ίδια σχόλια ισχύουν για όλα τα προβλήματα, με επιπλέον το γεγονός ότι τα νέα προβλήματα που προβάλλουν στις παρούσες συνθήκες δεν είναι παρά προεκτάσεις και παραλλαγές των έξι βασικών τα οποία πραγματεύεται αυτό το βιβλίο. Έτσι, όταν το 1967 χρειάστηκε να το ανατυπώσουμε, αντιμετωπίσαμε δύο εναλλακτικές λύσεις: Πρώτο, να προβούμε στην αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό του με τη συνεπαγόμενη απογύ-μνωση του αρχικού κειμένου και την επακόλουθη προσθήκη δεδομένων και πληροφο-ριών από άλλους συγγραφείς· και δεύτερο, ν� ανατυπώσουμε απλά το βιβλίο, επειδή η βασική του διδασκαλία για όλα αυτά τα προβλήματα εξακολουθεί να διατηρεί τον αρχικό υγιή, δυναμικό και χρήσιμο χαρακτήρα της. Τελικά επιλέξαμε τη δεύτερη λύση.
Ωστόσο είναι απαραίτητο για εκείνους που μελετούν το βιβλίο να γνωρίζουν το ιστο-ρικό του, προκειμένου να διακρίνουν και ν� αφομοιώνουν την ουσιαστική διδασκαλία, αγνοώντας τους άσχετους παράγοντες. Οι αναφερόμενες στο βιβλίο αυτό πνευματικές αρχές με τις οποίες πρέπει ν� αντιμετωπιστούν τα παγκόσμια προβλήματα, εξακολου-θούν να ισχύουν σήμερα και να παραβλέπονται απ� την πλειονότητα των ανθρώπων. Η συνεισφορά των σπουδαστών τον εσωτερισμού στη δημιουργία �της σκεπτομορφής μιας λύσης� για τα ανθρώπινα προβλήματα σ� έναν κόσμο που βρίσκεται σε κρίση, συνιστά ζωτική και πρακτική υπηρεσία.

Εκδοτική Εταιρεία Lucis
Downloads:
416

Tags - Keywords
Ανταχκαράνα, Αύρα, Συνείδηση, Ντέβας, Εσωτερισμός, Αιθερικό Σώμα, Η Μεγάλη Επίκληση, Θεραπεία, η Ιεραρχία, Μύηση, Εσωτερική Εκπαίδευση, Κάρμα, Μάγια,
Διαλογισμός, Νέα Εποχή, Prana, Σανάτ Κουμάρα, Ο Σαννυάσιν, η Ψυχή, Τηλεπάθεια, Τρίτο Μάτι, Φεστιβάλ Βεσάκ, Εσωτέρα Θεραπευτικη, Το Αστρικό Σώμα, Αστρολογία.

Antahkarana, The Astral Body, Astrology, Aura, Consciousness, Devas, Esotericism, Etheric Body, The Great Invocation, Healing, The Hierarchy, Initiation, Inner Training, Karma
The Master Djwhal Khul, Maya, Meditation, New Age, Prana, Sanat Kumara, The Sannyasin, The Soul, Telepathy, The Third Eye, Wesak FestivalThe purpose of this site is to make available the Alice Bailey books for free to anyone seeking Κnowledge and Wisdom.
-

Ο σκοπός αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι να διαθέσει δωρεάν τα βιβλία της Αλίκης Μπέϊλη
σε όλους εκείνους που αναζητούν τη Γνώση και τη Σοφία.