adni18.com
Free Alice Bailey Books

The next phase in the continuity of ageless wisdom teaching for the present and the immediate future by Tibetan Master

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠOXH IΙ

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠOXH IΙDescription:
10. ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠOXH IΙ

Αυτό το βιβλίο είναι μοναδικό για πολλούς λόγους. Τίποτε παρόμοιο δεν έχει εκδοθεί μέχρι τώρα απ� ό,τι γνωρίζω. Περιέχει δύο σειρές ομιλιών ενός από τους Διδασκάλους της Σοφίας προς ορισμένα μέλη της εσώτερης ομάδας Του κι επίσης μια σειρά προσω-πικών οδηγιών που έδωσε σε μια ομάδα μαθητών Του. Πολλοί απ� αυτούς τους ανθρώ-πους μου ήταν άγνωστοι όταν ήρθαν στην προσοχή μου· αργότερα συνάντησα μερικούς απ� αυτούς, άλλους δεν τους συνάντησα ποτέ· μερικούς τους γνώριζα καλά και μπορού-σα να καταλάβω γιατί είχαν επιλεγεί, ξέροντας ότι η αφοσίωσή τους στη ζωή του πνεύματος κι η αγάπη τους για την ανθρωπότητα δικαιολογούσε αυτή την επιλογή· θεωρούσα έναν ή δύο σαν τις πιο ακατάλληλες επιλογές, αλλά αργότερα άλλαξα άποψη κι αναγνώ-ρισα ότι μια διάνοια σοφότερη απ� τη δική μου ήταν υπεύθυνη για τη συμπερίληψή τους στο Άσραμ. Έμαθα ακόμη ότι αρχαίες σχέσεις, εδραιωμένες σε άλλες ζωές, ήταν επίσης ρυθμιστικοί παράγοντες κι ότι κάποιοι κέρδισαν το δικαίωμα της συμμετοχής, ακόμη κι αν οι πνευματικές τους επιτεύξεις φαίνονταν ανεπαρκείς σ� έναν παρατηρητή.
Ένα μεγάλο μέρος της διδασκαλίας που δόθηκε είναι νέο σε μορφή κι ένα άλλο είναι πραγματικά νέο. Ένα σημείο προβάλλει με σαφήνεια κι αυτό είναι ότι οι παλιοί κανόνες στους οποίους υπάκουαν οι μαθητές στη διάρκεια των αιώνων, εξακολουθούν να ισχύ-ουν, αλλά υπόκεινται σε καινούργιες και συχνά διαφορετικές ερμηνείες. Η εκγύμναση που θα δοθεί στη διάρκεια της επερχόμενης Νέας Εποχής θα προσαρμοσθεί στην πε-ρισσότερο προχωρημένη ανάπτυξη των μαθητών. Η εξελικτική πρόοδος � από αιώνα σε αιώνα � παρέχει συνεχώς ωριμάζουσες και αναπτυσσόμενες ανθρώπινες διάνοιες πάνω στις οποίες μπορεί να εργασθεί ο Διδάσκαλος. Το επίπεδο της μαθητείας συνεπώς ανε-βαίνει σταθερά. Το γεγονός αυτό απαιτεί μια νέα προσέγγιση, μια ευρύτερη παρουσίαση της αλήθειας κι επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία δράσης εκ μέρους του μαθητή. Το στοιχείο του χρόνου είναι επίσης διαφορετικό. Στις παλιές μέρες ο Διδάσκαλος έδινε στο μαθητή Του μια νύξη ή ένα σημείο πάνω στο οποίο στοχαζόταν και διαλογιζόταν ή υποδείκνυε την ανάγκη για αλλαγή στις συνήθειες της σκέψης. Ύστερα ο μαθητής αποχωρούσε � μερικές φορές για πολλά χρόνια ή για μια ολόκληρη ζωή � και μελετούσε και σκεφτόταν και προσπαθούσε να αλλάξει τη στάση του χωρίς καμιά ιδιαίτερη αίσθη-ση πίεσης. Σήμερα, στην ταχύτερη εποχή μας κι όταν η ανάγκη της ανθρωπότητας για βοήθεια είναι τόσο έντονη, η νύξη έδωσε τη θέση της στην εξήγηση και στο μαθητή δί-νονται πληροφορίες που μέχρι τώρα αποσιωπούνταν...

ΑΛΙΚΗ Α. ΜΠΕΪΛΗ
Downloads:
444

Tags - Keywords
Ανταχκαράνα, Αύρα, Συνείδηση, Ντέβας, Εσωτερισμός, Αιθερικό Σώμα, Η Μεγάλη Επίκληση, Θεραπεία, η Ιεραρχία, Μύηση, Εσωτερική Εκπαίδευση, Κάρμα, Μάγια,
Διαλογισμός, Νέα Εποχή, Prana, Σανάτ Κουμάρα, Ο Σαννυάσιν, η Ψυχή, Τηλεπάθεια, Τρίτο Μάτι, Φεστιβάλ Βεσάκ, Εσωτέρα Θεραπευτικη, Το Αστρικό Σώμα, Αστρολογία.

Antahkarana, The Astral Body, Astrology, Aura, Consciousness, Devas, Esotericism, Etheric Body, The Great Invocation, Healing, The Hierarchy, Initiation, Inner Training, Karma
The Master Djwhal Khul, Maya, Meditation, New Age, Prana, Sanat Kumara, The Sannyasin, The Soul, Telepathy, The Third Eye, Wesak FestivalThe purpose of this site is to make available the Alice Bailey books for free to anyone seeking Κnowledge and Wisdom.
-

Ο σκοπός αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι να διαθέσει δωρεάν τα βιβλία της Αλίκης Μπέϊλη
σε όλους εκείνους που αναζητούν τη Γνώση και τη Σοφία.